Privacyverklaring Circaso

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens Circaso van deelnemers en/of ouders en relaties heeft, waarvoor, hoe we deze gegevens beveiligen en hoe lang wij ze bewaren.

Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij info@circaso.nl.

Wij voldoen aan de gestelde eisen van de wet Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd wordt.

Over Stichting Circaso

Stichting Circaso organiseert circuslessen, circuswerkplaatsen, workshops, optredens en andere circusgerelateerde evenementen in de regio Den Haag.

Stichting Circaso

hoofdlocatie: Teijlerstraat 126
2562 RZ Den Haag

postadres: Boylestraat 4
2563 EK Den Haag

KvK 27281368

Circaso is op het internet te vinden op www.circaso.nl en verder op Facebook en YouTube.

Welke gegevens verzamelt Circaso via de website, waarvoor worden die gebruikt en bewaartermijn

Aanmeldingsformulier

Nieuwe deelnemers aan de circuslessen melden zich aan via het formulier op de website. Alle gevraagde gegevens hebben wij nodig om de deelnemer te kunnen registreren en relevante informatie te weten. Geboortedatum is relevant voor de indeling in de lesgroep. Bijzondere of medische gegevens zijn belangrijk zodat de trainer met eventuele bijzonderheden rekening kan houden. Alle gegevens worden bewaard in de administratie van Circaso.
De trainers ontvangen voornaam, achternaam, telefoonnummers, geslacht, geboortedata en eventuele bijzondere gegevens van de deelnemers, zodat zij adequate informatie hebben voor het geven van de les en het handelen in geval van spoed. Deze gegevens worden bewaard zolang degene deelnemer is aan de lessen. De gegevens worden na maximaal drie jaar verwijderd. Regelmatig komen deelnemers na twee of drie jaar terug op les, dat willen wij kunnen verifiëren. U kunt ook zelf per e-mail aangeven dat uw wilt dat de gegevens direct verwijderd worden.

Nieuwsbrief

Wij gebruiken Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven met lesinfo aan onze deelnemers en geïnteresseerden. Bij het aanmelden voor circuslessen, gaat u eveneens akkoord met aanmelding voor deze nieuwsbrief, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van actualiteiten en lesinfo.
Uw gegevens worden bewaard in de database van Mailchimp totdat u zich afmeldt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via een speciale link in de nieuwsbrief, waarna u automatisch wordt verwijderd uit het Mailchimp bestand. Wij houden geen aparte database bij voor de nieuwsbrief. Hou er rekening mee dat als u zich afmeldt, u ook geen lesinfo meer ontvangt.

Het gebruik van cookies door Circaso

Circaso gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Welke gegevens verzamelt Circaso offline en bewaartermijn

Ten behoeve van de afwikkeling van een opdracht en de facturatie verzamelen wij de volgende gegevens:

Voornaam + achternaam
Bedrijfsnaam
Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)
Telefoonnummer
E-mailadres

Deze gegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening aan te kunnen bieden en vervolgens af te rekenen. Deze gegevens worden bewaard zolang degene klant is van Circaso en zolang wettelijk vereist is door o.a. de Belastingdienst.
U kunt ook zelf per e-mail aangeven dat uw wilt dat de gegevens direct verwijderd worden. Hiervan uitgesloten zijn gegevens in onze financiële administratie. Deze gegevens worden pas verwijderd na de wettelijk gestelde termijn.

Foto’s en video’s

Ten behoeve van promotie maakt Circaso foto’s en video’s van circusactiviteiten. Deze worden gebruikt op onze website, in onze nieuwsbrief, op social media en in drukwerk. Bij het aanmelden van een nieuwe leerling kunt u aangeven als u dit niet wilt. Anders gaan wij er vanuit dat u geen bezwaar heeft. Bij de foto’s worden nooit persoonsgegevens van de gefotografeerden vermeld. De foto’s worden bewaard zolang Circaso actief is. Indien u of uw kind ongewenst op een foto staat, kunt u ons verzoeken de foto te verwijderen.

Hoe beveiligt Circaso persoonsgegevens

Circaso neemt passende en redelijkerwijs te vereisen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Denk daarbij aan wachtwoorden op apparaten en bestanden, beveiligde internetverbindingen, beveiliging van apparaten en ruimten en redelijke zorvuldigheid van handelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Circaso verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen dan onder genoemde samenwerkingspartijen. Wij verstrekken uitsluitend gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, denk daarbij bijvoorbeeld aan controle van de Belastingdienst. Indien wij werken met bedrijven die de gegevens van onze klanten verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onze klanten hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Indien u hiervoor een verzoek heeft, stuur een mail aan info@circaso.nl met daarin de toelichting.

Klacht

Bij een eventuele klacht omtrent het gebruik van, of inzage in of correctie van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij Circaso, info@circaso.nl.
Mocht dit niet tot de gewenste afwikkeling leiden, dan heeft u het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.